İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

Her üçü de müteveffa NURİ OĞLAKÇI, ZİYA BORA, MEHMET ALİ YALIM tarafından 28.1.1957 gününde kurulup, o günden bu yana sportif faaliyetini sürdürmüş olan İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’DİR.

KURUCULAR

Adı Soyadı                                  Mesleği                           Adresi

Müteveffa Nuri Oğlakçı              İşadamı                     APKO A.Ş.İstiklal Cad.No:15 Taksim

Müteveffa Mehmet Ali Yalım    Mali Müşavir            APKO A.Ş.İstiklal Cad.No:15 Taksim

Müteveffa Ziya Bora                  Emk.Suvari Albayı    Cumhuriyet Cad. Harbiye

BİRİNCİ BÖLÜM

AD-AMAÇ-ÇALIŞMA

MADDE 1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

a)Derneğin Adı: “İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ”dir. (Bu tüzükte kısaltılmış olarak “DERNEK” kelimesi kullanılacaktır.

b)Kütük numarası: 34-01/059 dur.

c)Merkezi: İstanbul Binicilik Tesisleri. Maslak-İstanbul’dur. 

ç)Şubesi yoktur.

MADDE 2-FAALİYET ALANI:

Binicilik Sporu alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı, binicilik sporu yapmak isteyen kişilere imkan sağlamak ve bu alanda kendilerine hizmet getirmektir. Genç yaşlardan başlamak üzere binici ve at yetiştirmek ve bu suretle ülkemizde binicilik sporunun yürütülmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Nihai amaç başarılı milli binici yetiştirmektir. 

MADDE 3 –DERNEĞİN ÇALIŞMASI:

Dernek amacı doğrultusunda şu çalışmalarda bulunabilir:

a) Üyelerine ve üye çocuklarına at sporunu yapabilmeleri için gerekli at, alan, manej, sportif araç, engel ve diğer gereksinimlerini sağlamak.

b) At sporunu yapmak isteyen gençlere öğretmen sağlamak, gerekirse dış ülkelerden antrenör getirmek, konusu binicilik sporu olan kurumsal uygulamalı kurslar düzenlemek ve yayın yapmak.

c) Atlı gezintiler, Ulusal ve Uluslararası yarışmalar düzenlemek, Federasyon veya Bölgelerin düzenledikleri yarışmalara binicilerin katılmalarını sağlamak ve bu yarışlarda binicilerin haklarını korumak. 

ç) Üyeler arasındaki sosyal bağların gelişmesini sağlamak amacı ile toplantı, eğlence, gezintiler düzenlemek, üye ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel büfe işletmek veya büfe yerini kiralamak.

d) Sporcularına at temin etmek amacına yönelik at satın almak, satmak, ithal veya ihraç etmek, çiftleştirmek amacıyla damızlık at tedarik edebilir, at neslinin Türkiye’de gelişmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur.

e)Amacına hizmet edecek lokal, manej, alan, tavla, depo, ambar gibi yerleri kiralamak, inşa veya satın almak ve bunları işletmek.

f) Tüm bu işleri yürütmek için gerekli personeli temin etmek. 

g) Yasal olarak binicilik ve atçılık işlerine bakan devlet kurumları ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerek yerel-bölgesel gerekse ülke çapında işbirliği yapmak.  

h) Avrupa Birliğine üye ülkelerde ve diğer yerlerde aynı amaçlı kurulmuş bulunan Uluslar arası saygınlığı bulunan Dernekler, Birlikler, Vakıflar, Federasyonlar ve Konfederasyonlar gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. 

i) Eğitim ve sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici ve boş zamanlarını değerlendirici lokaller ve tesisler kurmak, işletmek, seminerler, konferanslar ve eğitsel yarışmalar düzenlemek.

j) Gerektiğinde müze, kütüphane, sergi, web sayfası vs, açarak üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirici ve eğitici etkinliklerde bulunur, arşiv oluşturabilir.

k) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir. 

l)Amaç ve hizmet konularına yönelik toplantı, temsil, festival, gösteri, sportif etkinliklere katılabilir, ayrıca üyelerinin ve sporcularının bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak yurtiçi veya yurtdışı geziler düzenleyebilir.  

m) Yürürlükteki yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir, koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul eder.

n) Gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

o) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

ö) Gerekli izinlerin alınması kaydıyla, derneğin gelirlerini arttırmak ve üyeler arası sosyal birliktelik sağlamak amacıyla eşya piyangosu düzenleyebilir.

MADDE 4- YASALARA RİAYET:

1957 yılından bu yana, yalnız sportif amaca yönelik faaliyet göstermiş olan derneğimiz SİYASETLE UĞRAŞAMAZ. Yürürlükte olan dernekler kanunu’nun hükümleri doğrultusunda hareket ederek ulusal amaç güden bir kuruluştur.  

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

MADDE 5- ASIL ÜYELİĞE KABUL EDİLMENİN ÖN KOŞULLARI ŞUNLARDIR:

a) Fiil Ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak.

c) Yürürlükteki Dernekler Yasası ve Türk Medeni Kanununun dernekler ile ilgili bölümlerinden hüküm giymiş olanların üyelik talepleri kabul edilmez.  

d) Dernekler Kanununun 3.maddesi kapsamına giren kişilerin üyelik talepleri ancak bağlı bulundukları makamca verilen müsaade üzerine kabul edilebilir.

e) Türk Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranır.

MADDE 6- ASIL ÜYELİĞE KABUL EDİLMENİN ÖZEL KOŞULLARI:

a) Derneğe üye olma isteğini belirten “ÜYELİĞE ADAYLIK” formunu doldurmak.

b) Derneğin en az iki yıllık iki üyesi tarafından takdim edilmiş bulunmak

c) Dernek tüzüğünü okuduğunu ve bu hükümlerini kabul ettiğini yazı ile beyan etmek.

d) Derneğin genel kurul tarafından saptanmış giriş aidatı ile yıllık aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt etmek.

e) Üyeliğe adaylık formu 15 gün süre ile Dernek merkezinde ilanda bulundurulur. Bu süre içinde adayın üyeliğine yapılabilecek itirazları değerlendirmek yönetim kuruluna aittir. Bu kurul en çok otuz gün içinde üyeliğe kabulü veya isteğin reddini karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

MADDE 7- ASIL ÜYENİN AİLESİ İLE İLGİLİ ÜYELİK DURUMLARI

a) Asıl üyenin eşi, güncel giriş aidatının yarısını ödemek kaydıyla müracaatı halinde yönetim kurulunun onayı ile asıl üye olabilir. Bunun için “Üyeliğe Adaylık formu” doldurarak Yönetim kuruluna müracaat etmesi gerekir.

b) Asıl üyenin çocukları 18 yaşını doldurduğu günden 25 yaşından gün almadığı tarihe kadar dilerse asıl üyelik için “Üyeliğe Adaylık ” formunu doldurarak müracaat edebilir. Asil üyenin bir çocuğu o gün genel kurul tarafından belirlenmiş olan asıl üyelik giriş aidatını ödemeksizin yönetim kurulunun onayı ile asıl üye olabilir. Aiıl üyelik giriş aidatını ödemeksizin yönetim kurulunun onayı ile asil üye olma hakkı iki asil üyenin ortak çocuğu tarafından kullanılmakla, söz konusu üyelerin ortak ve ortak olmayan diğer çocukları için son bulur. Asil üyenin diğer çocukları ise o gün yönetim kurulunca belirlenmiş olan asıl üyelik giriş aidatının yüzde 30 unu ödeyerek yönetim kurulunun onayı ile asil üye olabilirler.

MADDE 8- FAHRİ ÜYELİK:

a) Maddi veya bilimsel açılardan binicilik sporuna veya derneğe büyük yararlılığı dokunmuş kişilere, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kabulü ile “FAHRİ ÜYELİK” payesi verilir.

b) Asil üyeler 65 yaşından gün aldıkları tarihten itibaren kendilerinin isteği halinde fahri üyeliğe geçebilirler. Kendi isteği ile fahri üyeliğe geçen üye tekrar asil üyeliğe geçemez.

MADDE 9- KONUKLUK (Daimi ve Geçicidir)

a) Asıl üyenin aidat ödemeyen eşi ile 25 yaşından gün almamış binicilik sporu yapan çocuk (veya çocukları) derneğin daimi konuklarıdır, sportif ve sosyal imkanlardan madde 44/a ve 45/a daki şartlara uymak kaydıyla yararlanırlar, ancak asıl üyelere mahsus seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar

b) Asıl üye refakatinde gelen kişiler, derneğin geçici konuklarıdır. Bu kişilerin derneğin sportif ve sosyal hizmetlerinden yararlanmaları ancak yönetim kurulunun müsaadesi ve saptayacağı süre ve ücreti ödemeleri ile mümkün olur.

c) 18 yaşından küçük gençlerin dernekte binicilik sporunu yürütebilmeleri için veli veya vasilerinin yazılı izin belgesini ibraz etmeleri şarttır

d) Asil üyenin vefatı halinde, Asıl üyenin aidat ödemeyen eşi ile 25 yaşından gün almamış binicilik sporu yapan çocuk (veya çocukları) nın madde 9/a, madde 7/ a ve madde 7 / b deki hakları devam eder. Ancak vefat eden asil üyenin eşi, yeniden evlenmesi halinde haklarını yitirir.

e) Dernek lokalinin bulunduğu il valisi, ilçe kaymakamı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, il emniyet müdürü, ilçe emniyet müdürü, il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il tarım müdürü, ilçe tarım müdürü, spor ve gençlik hizmetleri il müdürü, spor ve gençlik hizmetleri ilçe müdürü, T.C. Spor ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü, Spor ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı görevleri süresince derneğin konuklarıdır. Eş ve 25 yaşından gün almamış, binicilik sporu yapan çocuk veya çocukları, derneğin sportif ve sosyal imkanlarından, Madde 44/a ve 45/a’daki şartlara uymak kaydıyla yararlanabilirler.

MADDE 10- ASIL ÜYELİK HAKLARI

a) Derneğin asıl üyeleri eşit haklara sahiptirler. Asıl üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez. 

b) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

c) Yalnız asıl üyeler derneğin genel kurul organının tabii üyeleridir ve derneğin diğer organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkına sahiptirler. 

ç)  Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Asıl üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 11- ÜYELİKTEN İSTİFA:

a)Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak,

1-İstifa ettiği güne kadar derneğe karşı gerçekleşmiş bulunan tüm borçlarını ödemekle yükümlü tutulur.

2-Ayrıca derneğin üyelerine tahsis ettiği manejlere ve lokaline bir daha giremez. İstifa eden üyenin adına düzenlenmiş olan Binicilik tesislerinden faydalanma sözleşmesi sona erer.

3-Derneğin lisanslı binicisi ise, bu lisansla bir daha yarışmalara katılamaz.

b)İstifa eden asıl üye bu yükümlülükleri yerine getirmemek hususunda direnirse dernek alacağına karşılık her türlü yasal haklarını kullanabilir.

MADDE 12- ÜYELİK HAKLARININ YİTİRİLMESİ:

A-AŞAĞIDA GÖSTERİLEN HALLERDE HER TÜR ÜYELİK HAKLARI

KANUN GEREĞİNCE YİTİRİLMİŞ OLUNUR: 

a)Üyenin medeni kanundaki haklarını yitirmiş olması.   

b)Yürürlükteki dernekler kanununda gösterilen yasaklara karşı aykırı davranışta bulunması.

c)Dernekler Kanununun kurulması yasak olan dernekler konusu ile ilgili maddelerinde gösterilen tüm yasaklara fert olarak aykırı davranması.

ç)Dernek içinde siyasi propaganda yapması.

d)Dernek tüzüğünün hükümlerine veya amaçlarına aykırı davranışta bulunması. Bu durumlardan herhangi birinin tespiti halinde; üyelik kaydı, dernek yönetim kurulu’nca derhal silinir.

e)Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.  Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. 

MADDE 12

B- AŞAĞIDA GÖSTERİLEN HALLERDE ÜYELİK HAKLARININ

YİTİRİLMESİ:

a) Üyenin dernek tesislerinin yenilenmesi, modernizasyonu ve sair inşaat ve tadilat işlerinin yapılması için genel kurul’ca kararlaştırılmış olan katkı payını süresinde ödememesi.

b)Yönetim Kurulu üyelerine veya derneğin görevlilerine veya diğer üyelere alenen onur kırıcı sözler sarf etmesi, diğer üyelerin huzurunu bozması veya kişilere kaşı mütecaviz bir davranışta bulunması.

c)Yönetim kurulunun kararlarına karşı gelmesi veya bu kararları uygulamamak hususunda direnmesi.

d)Üyenin “Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi” nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi.

e) Üyeler, cari yılın Haziran ayına kadar bir önceki yıllara ait tüm üyelik yükümlülüklerini yerine getirirler. Getirmeyen üyeler (aidatlarını ödemeyen) ihraç edilir.

MADDE 12

C-YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALEYHLERİNE İHRAÇ KARARI

  VERİLMİŞ ÜYELER:

a)Çıkarılmalarına kadar tahakkuk etmiş borçlarından sorumludurlar ve bu borçların tahsili için derneğin icra dahil her türlü hakkı saklıdır.

b)Çıkarılmalarından önce dernek at veya atlarına tavla, eyerlik, soyunma odaları tahsis etmişse bu yerleri boşaltmak ve derneğe iade etmek zorundadırlar. Aksi halde dernek boşaltma işlemini bizzat yerine getirir ve at veya atlara veya malzemelere gelebilecek herhangi bir zarar veya kazadan ötürü sorumluluk kabul edemez.

c)Çıkarılmış üye derneğin lisanslı binicisi ise, bu lisansla yarışmalara katılamaz.

MADDE 12

D-İHRAÇ KARARLARI VERİLİRKEN ONUR KURULUNUN GÖRÜŞÜ

ALINMASI:

a)Onur Kurulu, yönetim kurulunun göndereceği yazı üzerine otuz gün geçer de kurul yanıt vermemişse, yönetim kurulu ihraç kararını uygular.

b)Yönetim Kurulu ihraç kararının derhal uygulanmasını gerekli görürse tedbirli uzaklaştırma yoluna gidebilir.

MADDE 13- YİTİRİLMİŞ ÜYELİK HAKLARININ BAZI HALLERDE GERİ

VERİLMESİ:

a)ÜYELİK HAKLARI İSTİFA NEDENİYLE YİTİRİLMİŞSE:

Bu tüzüğün 11.maddesinde yer alan istifa, sportif faaliyeti bırakma veya başka şehre veya yurt dışına yerleşim nedeniyle verilmişse bu durumlar kanıtlanmışsa, eski üye tekrar derneğe üye olmak amacıyla müracaat edebilir. Bu özel durumlar dışında istifa etmiş bir üyenin tekrar Derneğe kabul edilmesi kesinlikle yasaktır. İşlem geçerli olmaz ve yönetim kurulu sorumlu tutulur.

b)ÜYELİK HAKLARI KANUN GEREĞİNCE YİTİRİLMİŞSE:

Bu tüzüğün 12.A maddesine göre yitirilen üyeliğin geri verilmesi kesinlikle söz konusu olamaz, Yönetim Kurulu kanuna karşı sorumludur.

c)ÜYELİK HAKLARI YÖNETİM KURULU KARARIYLA YİTİRİLMİŞSE: 

Üyenin ihracı, aidat ve genel kurulca kararlaştırılan katkı payı ile diğer her türlü borçlarını ödememesi (12/B-a bendi)nedeniyle olmuşsa, eski üye tekrar derneğe üye olmak amacıyla müracaat kabul edebilir. Bunun dışındaki sebeplere dayanılarak yapılmış olan ihraçlarda müracaatın kabul edilmesi kesinlikle yasaktır, kabul edilse bile işlem geçerli olmaz ve Yönetim Kurulu sorumlu tutulur.

ç)YİTİRİLMİŞ ÜYELİK HAKLARININ GERİ VERİLME YÖNTEMİ:

Yitirilmiş üyelik haklarının geri verilmesini isteyen eski üye, tıpkı yeni bir üye adayı gibi yönetim kuruluna müracaat etmelidir ve yeni üye kabulü yöntemine tabidir. (Madde 6) Ancak talebi kabul edilirse kendi tercihine göre ya yeniden giriş aidatlarını veya geçmiş aidatlarını ve tüm diğer borçlarını müracaat tarihindeki aidat bedeli ve katkı paylarının üzerinden öder.

MADDE 14- ÜYELERE VE SPORCULARA KARŞI GEÇİCİ OLARAK

UYGULANABİLECEK CEZALAR VE UYGULAMASI:

a)Yönetim Kurulu, derneğin üye ve sporcusuna geçici olarak ceza uygulayabilir. Cezanın takdiri bu kurula aittir, ancak cezayı yazılı vermek ve süresini kesin olarak belirtmek zorunludur. Verilecek ceza üye veya sporcuya tebliğ ile beraber derneğin ilan tahtasına asılır.

  b)VERİLECEK CEZA TÜRLERİ ŞUNLARDIR:

1-Üye, dernek atlarının müşterisi ise, belirli süre için kendisine at tahsis etmemek   

2-Üye, özel at sahibi ise, cezanın süresi kadar, kendisini, atıyla veya herhangi bir atla manejlere sokmamak  

3-Üyenin dernek lokaline ve/veya sosyal ve sportif alanlara girmesini yasaklamak.

4-Üye, kulübün lisanslı binicisi ise, belirtilecek bazı yarışmalar için lisansını ibraz etmemek 

5-Bir aylık, 6 aylık veya bir yıllık geçici ihraç, yani tüm tesislerden uzaklaştırma cezası uygulamak 

c) DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR 

1-Manej içi çalışmalarında gerekli kıyafet ve düzene uymamak

2-Manej çalışmaları belli saatlere bağlanmışsa manejin başka gruplara ayrılmış olduğu saatlere veya kapalı bulunması gereken saatler içinde çalışmak

3-Diğer üyelere sözlü veya fiili tecavüzde yüksek sesle bağırmak, belirgin şekilde etrafı rahatsız etmek. 

4-Yarışmalara uygunsuz kıyafetle katılmak, uygunsuz davranmak, ekip şefinin ikaz ve ihtarlarına kulak vermemek

5-Tüzüğe, genel kurul’a ve yönetim kurulu kararları ile yönetmeliklere, yetkililerce yapılan yazılı ikaza rağmen uymamak.

6-Dernek içinde geleneğe ve toplu yaşantıya aykırı, üyeleri tedirgin edici davranışlarda bulunmak

7-Derneğin disiplinli ve düzenli yaşantısını bozan ve üyeler arasındaki arkadaşlığı sarsacak sonuçlar doğuran davranışlarda bulunmak.

8-Bu tüzükteki ihtar cezasını öngören davranışı 1 yıl içinde 2 kere işlemek.

9-Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanarak kendisine yarar sağlamak.

10-Dernek onurunu kırıcı davranışta bulunmak. Derneğin manevi şahsiyetine aşikar olarak hakarette bulunmak veya utanç verici bir suç işlemek.

11-Özel seyislerin dernek düzen ve kurallarını bozması halinde, İşveren sıfatı ile dernek üyesinin bu durumu derhal düzeltecek önlemleri almaması

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 15-DERNEĞİN ORGANLARI 

1-GENEL KURUL

2-YÖNETİM KURULU

3-DENETİM KURULU

4-ONUR KURULU’dur.

Yönetim kurulu gerek görürse belirli amaçlara yönelik kendisine yardımcı olacak komiteler kurabilir.Bu komitelere katılacak üyeler yönetim kurulu tarafından saptanır ve görevlendirilir;ancak bu komitelere yönetim ve denetleme kurullarının görev yetki sorumlulukları devredilemez.İcraatlarından yönetim kurulu sorumludur..

GENEL KURUL

MADDE 16- KURULUŞU:

Derneğin asıl üyelerinin oturuma katılmalarıyla oluşur.

MADDE 17- GENEL KURULUN TOPLANTILARI

a)Genel Kurul iki türlü toplantı akteder.

1-OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

İki yılda bir Nisan ayı içinde düzenlenir.

2-OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 

a)Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördükleri hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yönetim kuruluna bildirecekleri yazılı istek üzerine genel kurul olağanüstü toplanır.

b)Bu her iki toplantı türünde de genel kurulu oturuma çağırmak yönetim kurulunun görevidir.

c-Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantıları hususunda Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ç-Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantılarına yalnız derneğe borcu olmayan asıl üyeler katılabilir.

d-Genel kurul oturumları dernek merkezinde düzenlenir.

MADDE 18-ÇAĞRI USÜLÜ 

a)Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini genel kurul tarihinin 15 gün öncesinde düzenler. Üyelerin olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılabilmesi için genel kurul tarihine kadar aidat ve her türlü parasal yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur. Genel kurul’a katılacak üyeler en az yirmi gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.

b)İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

c)Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. 

MADDE 19-TOPLANTI YETER SAYISI:

a)Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

b)İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,  ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.  

c)Hiçbir dernek üyesi, dernekle kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.  

MADDE 20-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

a)Genel kurul toplantıları üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

b)Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

c) Toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve oturum ertelenir.

ç)Yeter sayı sağlanamamış veya ikinci oturum olduğu için gerekmiyorsa, durum tutanağa geçirilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

d)Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve iki katip seçilir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

e)Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

f)Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

g) Genel kurul kararlarını, oturuma katılmış üye sayısının yarısından bir fazlasıyla verir. 

h)Toplantı sonunda yönetim kurulu, bu toplantı ile ilgili tüm belgeleri ve diğer gerekli evrakları 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine vermek zorundadır.

i)Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhalde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 

j) Seçimlerde eşit oy alan adaylar olması durumunda, eşitliğin bozulması için hangi yolun izleneceğine divan heyeti karar verir.

MADDE 21-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Aşağıda yazılı hususlar, genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

1. Dernek organlarının seçilmesi.

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3.Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi. Yönetim kurulunun ibra edilmesi.

4.Bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6. Üye giriş ve yıllık aidatlarının saptanması ve saptanan üyeliğe giriş ve yıllık aidatlarının tahsilatı için yönetim kuruluna yetki vermesi.

7.Gerek görülürse şube açtırmak kararının verilmesi .

8. Derneğin feshedilmesi hususunu karara bağlaması.

9.Gerek gördüğü konularda yönetim kuruluna direktif vermesi

10.Derneğe ait İktisadi İşletme açılmasına karar verilmesi.

MADDE 22- DERNEĞİN FAAL ORGANLARINA SEÇİLEBİLME ŞARTLARI

a)Derneğin faal organları YÖNETİM, DENETİM ve ONUR Kurullarıdır.

b)Bu organların herhangi birisine seçilecek üyenin aşağıda gösterilen şartları uhdesinde bulundurması gerekir.

1-Derneğin en az bir yıllık üyesi olması,

2-Derneğe karşı borçlu durumda bulunmaması,

3-Lisanslı binici ise, lisansını dernek adına çıkartmış olması,

4-Konusu binicilik sporu olan başka bir derneğin ve/veya ticari işletmenin ortağı, yöneticisi veya sahibi olmaması. 

MADDE 23- DERNEĞİN FAAL ORGANLARINA SEÇİLME YÖNTEMİ

a)Bu tüzüğün 22.maddesinin şart koştuğu nitelikleri sahip asıl üyeler arasından Dernek Başkan adayları, başkan adayı olarak kendi isimlerinin yanı sıra beraber çalışmak istedikleri yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu üye adaylarını, asıl ve yedek olarak ayrı ayrı belirtmek suretiyle hazırlayacakları listeleri, genel kurul kararının üyelere duyurulma gününden itibaren ilk genel kurul toplantı tarihinden beş gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaat etmeleri ve hazırladıkları listeyi teslim etmeleri gerekmektedir. Yine bu tüzüğün 22.maddesinin şart koştuğu nitelikleri sahip asıl üyeler yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu asıl ve yedek olarak belirtmek suretiyle, genel kurul kararının üyelere duyurulma gününden itibaren ilk genel kurul toplantı tarihinden beş gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaat ederek liste dışı olarak aday olabilirler. 

b)Yönetim Kurulu üç gün içinde bu listeleri ve liste dışı adayları incelemek, tüzüğün 22. maddesinde belirtilen şartlara uygunluklarını saptamak ve uygun bulunan liste, listeler ve liste dışı adayların ilk genel kurul toplantısından iki gün önce dernek merkezinde ilan etmekle yükümlüdür. Adaylığı reddedilmiş üyenin bu karara karşı genel kurula itiraz hakkı mahfuzdur.

c)Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir üye, kendisine verilmiş listeye bakarak, genel kurul toplantısına katılacak her üyenin katılma hakkına sahip olup olmadığını denetler. Listede ismini gördüklerinin imzalarını alır ve kendilerine, başkan adayı ile diğer faal organlara aday kişilerin adlarını taşıyan liste halindeki oy pusulalarından birer adet verir. Oy pusulalarının geçerli olmaları için derneğin mührünü taşımaları gerekir.   

d)Oy verecek asıl üye pusulalar arasından ister tercih ettiğini aynen kullanır, ister kullanacağı pusuladan ad siler, sildiğinin yerine, aynı yere aday olan diğer liste dışı adaylar arasından, seçeceği başka ad yazar veya yazmaz,

e)Seçimin tasnifi açık olarak genel kurulun başkanı ve iki katibi tarafından yapılır. Başkan dilerse yardımcı olarak daha iki üyeyi görevlendirebilir. 

MADDE 24- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:

a)Başkan ve yönetim kurulu, derneğe borcu olmayan asıl üyelerden oluşan Derneğin genel kurulu tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. 

b)Seçim gizli oy, açık tasnif esası üzerinden yapılır.

c)Yönetim Kurulu, genel kurulca seçilen başkan dışında altı üyeden oluşur. Beş kişi de yönetim kurulu yedek üyeliğine seçilir.

ç)Yönetim kuruluna seçilmiş üyeler, ilk toplantıda kendi aralarında görev bölümü yaparak (1) başkan yardımcısı, (1) genel sekreter, (1) muhasip üye, (1) sportif işler sorumlu üyesi, (1) tesisler sorumlu üyesi,(1) sosyal ilişkiler sorumlu üyesi seçerler.

d)Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve başkan dahil en az dört üyesiyle toplanır ve kararını çoğunlukla alır. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Ancak çift sayıda üyenin bulunduğu toplantılarda alınacak herhangi bir karar hususunda çoğunluk sağlanamazsa ihtilaflı konu bir sonraki toplantıya ertelenir.

e)Asıl üyelerden mazeretsiz olarak üç kez üst üste toplantıya gelemeyen olursa bu durum istifa addolunur ve başkan, yedek üyelerden oy çoğunluğu sırasına göre yeni asıl üyeyi tayin eder.

f)Önceki yönetim kurulunun başkanı yeni seçilmiş yönetim kurulunda bulunmuyorsa devir-teslim işlemleri için bu kurulun ilk iki toplantısına katılmak veya yerine bir başka kişiyi göndermek zorundadır.

MADDE 25 –YÖNETİM KURULUNUN İLK OTURUMU VE ÇALIŞMASI

a)İlk oturumda yönetim kurulu, tüzüğün 24.madde(ç) bendinde gösterilmiş şekilde görev bölümü yapar. 

b)İkinci konu olarak yönetim kurulu derneğin temsil ve ilzam yetkisini görüşür ve karara bağlar ve dernek adına her türlü girdiyi kabul edebilecek kişi veya kişilerin adlarını saptar.

c)Yürürlükteki dernekler kanunu gereğince, seçimin sonuçlarının dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirir.

ç)Yönetim kurulunun oturumlarını başkan yönetir, bulunmadığı hallerde bu görevi başkan yardımcısı üstlenir.

d)Yönetim kurulunun asıl üyeliklerinde boşalma olduğu taktirde, sırasıyla boşalan yerleri yedek üyelerle doldurmak zorunludur.

e)Başkan’ın herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde Başkan Yardımcısı, ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar başkanlık görevini üstlenir. Başkan’ın ayrılması veya yönetim kurulu asil üyeler arasında boşalma olduğu taktirde yedeklerden üye gelmesi halinde, bu kurul 24.madde (ç) bendinde belirtilmiş tüm görevler için yeniden görev bölümü yapar.

f)Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

g)Yönetim Kurulu en az dört üyesinin toplantıda bulunmasıyla karar alabilir.

MADDE 26- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1-Derneği temsil ve ilzam etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hesaplayarak genel kurula sunmak.

3-Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.

4-Derneğin iki yıllık faaliyet raporunu, bilanço ve bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak.

5-Derneğe asıl üye kabul etmek ve fahri üyeliğe layık gördüğü kişilerin kabulünü genel kurulun onayına sunmak.

6-Gerek gördüğü hallerde ve tüzüğün 12. maddesinin hükümlerine dayanarak üye tard kararını vermek ve 14. maddesinin kendisine verdiği hakları kullanarak üye cezalandırmak.

7-Dernek içinde dernekler kanununa riayeti ile dernek tüzüğünün uygulanmasını sağlamak.

8-Dernek içinde disiplin ve düzenin korunması için gerek gördüğü önlemleri almak ve yürürlüğe koymak.

9-Derneğin çalışması için gereken geliri temin ile giderleri ödemek ve bunlarla ait hesapları tutmak.

10-Gerektiği taktirde dernek adına banka ve diğer kurumlardan borç alıp ödemek. Ancak yönetim kurulu, derneğin bitmiş son cari yıldaki bir yıllık üyelik aidat toplam gelirini aşan bir borç yüküne giremez. Denetim kurulunca, yönetim kurulunun bu hükme uymadığı saptanırsa bu kurulun tüm üyeleri sınırı aşmış borç tutarından şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

11-Aylık genel giderlerle ilgili ücretleri saptamak ve bu konularla ilgili “Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi”ni aktetmek.

12-Dernekte ücret karşılığı çalışacak memur, seyis işe almak ve bunlara ödenecek ücret tutarını saptamak, gerek gördüğü kişilerin işine son vermek.

13 –Üyelerine mahsus büfe işletmek veya işletmesi için büfe yeri kiraya vermek.

14-Dernek lokali, manej, tavla, sosyal ve sportif tesis, spor alanı kiralamak veya tesis ettirmek, bu işlemlerle ilgili protokol, kira sözleşmeleri yapmak.

15-İşlettiği tesislerin bakım ve onarımını sağlamak.

16- At satın almak, satmak, yetiştirmek, at ve spor malzemesi tedarik etmek.

17- Kendi binicileri arasında veya kulüpler veya uluslar arası binicilik yarışmaları düzenlemek, bu yarışmalarda binicilerin haklarını korumak.

18-Gerek gördüğü hallerde kendisine yardımcı komiteler kurmak.

19- Ve genellikle dernek tüzüğündeki sonuçları gerçekleştirmek ve mevzuat ve tüzük gereğince kendisine ait tüm görevleri yerine getirmek.

MADDE 27- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVİ BIRAKMASI

a) Yönetim Kurulu iki faaliyet yılını doldurmadan istifa ederek görevden çekilirse veya Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, olağanüstü genel kurul, oturuma çağrılır. On beş gün içinde yönetim kurulu genel kurula çağrı işlemine başlamamışsa bu görevi denetim kurulu üstlenir.

b) Olağanüstü genel kurul oturumunda seçilecek yeni yönetim kurulunun görev süresi derneğin olağan genel kurul oturumunun tarihini aşamaz, eski yönetimin süresini tamamlar.                               

DENETİM KURULU

MADDE 28- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:

Genel kurul tarafından seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.                  

MADDE 29- DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ VE İÇ   

DENETİM ŞEKLİ

a)Bu kurul, genel kurul adına derneğin mali faaliyetlerini ve hesaplarını denetler. Ayrıca yürürlükteki Dernekler Kanunu ile işbu tüzüğün amir hükümlerine uyulup uyulmadığını da iç denetim görevi olarak üstlenir.

b)Denetim Kurulu denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde yönetim Kuruluna bildirir. Ayrıca iki yıllık dönem raporunu düzenler ve genel kurulun onayına sunar. Yönetim kurulu iki yıllık faaliyet dönemini doldurmadan çekilmişse, bu durumda denetim kurulu bu eksik faaliyet süresine ait raporu düzenleyerek genel kuruluna arz eder.

c)Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

ç)Denetim Kurulu, yönetimin çalışmalarında mali açıdan derneğin geleceği için tehlikeli görünen aksaklıklar veya hesaplarda uygunsuzluklar veya yürürlükteki dernekler kanununa karşı aykırılıklar saptarsa, ekseriyetle vereceği bir kararla genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, bu görevi denetim kurulu yerine getirir.

d)Denetim Kurulu boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra tek kişi kalırsa, Yönetim kurulu, yalnız yeni bir denetleme kurulunun teşkili için bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.          

Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.

ONUR KURULU

MADDE 30- ONUR KURULUNUN TEŞKİLİ VE TOPLANMASI

a)Onur Kurulu, genel kurul tarafından seçilmiş ve birisi başkanlık görevini üstlenecek üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

b) Onur Kurulu, yönetim kurulunun doğrudan doğruya çağrısı üzerine toplanır. Onur kuruluyla ilgili bir isteği bulunan asıl üye, isteğini yönetim Kuruluna iletir. Bu kurul, onur kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır.

c) Onur Kurulu boşalmalar sebebiyle tek kişi kalırsa, Yönetim Kurulu yalnız yeni bir onur kurulunun teşkili için bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

MADDE 31- ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

İstişare nitelikte bulunan onur kurulu, yönetim kurulunun 12. maddenin (B) bölümüne göre vermek isteyebileceği ihraç kararlarını tetkik eder ve en çok otuz gün içinde konuyla ilgili görüşünü bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN AİDATI- GELİR VE GİDERLERİ

DEFTER VE KAYITLARI

MADDE 32- ASIL ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDATIN BELİRLENME ŞEKLİ

a) Bu tüzüğün genel kurul tarafından kabulü ile dernek asıl üyelerinin ödemekle yükümlü oldukları giriş aidatı ve yıllık aidat genel kurul kararı ile saptanır. Yönetim kurulları her olağan genel kurul toplantısının gündemine derneğin yıllık aidat konusunu almak zorundadır.

b)Derneğin yıllık aidatı her yıl iki taksit halinde Mart ve Eylül aylarında ödenir. Eylül ayından sonra Kulübe üye olan kişiler, takip eden yıldan itibaren yıllık ödentilerini öderler.

MADDE 33- DERNEĞİN GELİRLERİ:

Şunlardır:

1-Üye aidatı.

2-Üyelerin giriş aidatları ve diğer yardımlar.

3-Balo, eğlence, eşya piyangosu, binicilik yarışmaları ve diğer sosyal veya sportif faaliyetlerden sağlanabilecek gelirler.

4- Derneğin kendi malı atlarından tahsil ettiği biniş ücretleri.

5-Bu atların katılacakları yarışmalardan kazanabilecekleri ikramiyeler.

6- Derneğin giderleri karşılamak için toplanan genel gider ücreti.

7-Spor aracı olma niteliğini yitirmiş atların satışından elde edilen gelir.

8-At sahiplerine verilen yem, ot, sap, talaş vb. malzemelerin satışlarından sağlanan gelirler.

9-Büfe işletmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelir.

10- Gübre satışından elde edilebilecek gelir.

11- Reklam gelirleri.

12- Sponsorluk faaliyetleri gelirleri

13-Tesislerde, nalbant hane, veterinerlik, klinik, restoran, dükkan, depo, park yeri veya kiraya verilebilecek her türlü yerin kira geliri.

14-Eğitim ve öğretim ile ilgili kurslar ve seminerlerden elde edilecek gelirler.

15-İktisadi İşletme Gelirleri

MADDE 34- DERNEĞİN GİDER KONULARI

Şunlardır:

1-Derneğin malik olduğu atların beslenme, seyis, veteriner v.b. gereksinimlerinin karşılanması.

2-At satın alma.

3-Sportif faaliyetlerin getirdikleri türlü giderler.

4-Spor aracı, gereci, malzemesi, satın alma giderleri.

5-Sosyal faaliyet giderleri.

6-Personel maaşı, ek yardımları, vergileri, Sosyal Güvenlik primleri ve tazminatları.

7-İşletme giderleri (kırtasiye, matbaa, telefon, PTT, nakliye)

8-Elektrik, su sarfiyatı ile ısınma giderleri.

9-Manejlerin kum ve çeltik gereksinimleri karşılama giderleri.

10-Her türlü bakım-onarım ve tamirat giderleri.

11-Yeni inşaat gerekiyorsa inşaat malzemesi satın alınması ve işçiliği giderleri.

12-Gerekli demir baş eşya satın alma veya mevcudun bakımı ve onarımı giderleri.

13-Tesisin ve açık alanların temizlik giderleri.

14-Dernek sahip olduğu tesislerin tümünün yenilenmesi ve modernizasyonu ile ilgili her türlü alt yapı ve inşaat giderlerinin devletten sağlayamadığı kısmını üstlenir.

15-İktisadi İşletme Giderleri    

MADDE 35- DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin dernekler kanununda belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 36- GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

a)  Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise Vergi Usul Kanunu tarafından gider belgesi olarak kabul edilen harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

b)  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

c) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

ç)  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti il dernekler büro amirliğine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin il dernekler büro amirliğine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

d) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

e)İktisadi İşletme sözleşmesinde yer alan tüm gelir ve gider kalemleri usulüne uygun şekilde kendi bünyesinde muhasebeleştirilir. 

f) Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Ancak yönetim kurulu, derneğin bitmiş son cari yıldaki bir yıllık üyelik aidat toplam gelirini aşan bir borç yüküne giremez.

Denetim kurulunca, yönetim kurulunun bu hükme uymadığı saptanırsa bu kurulun tüm üyeleri sınırı aşmış borç tutarından şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

MADDE 37- TAŞINMAZ MAL EDİNME:

a) Dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz mal edinebilir.

b) Dernek satın aldığı veya bağış veya vasiyet yoluyla kendisine intikal etmiş taşınmaz malları adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirir.

c) Dernek adına taşınmaz mal satın alma veya mal satma kararını genel kurul verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLDİRİ VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 38- BİLDİRİ YAYINLANMASI:

a)Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz, ayrıca herhangi bir amaca yönelik bağış toplanamaz.

b) Yayınlanacak bildiri ve benzerlerinde, yayınlanma kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve imzalarının bulunması şarttır.

c) Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yazılamaz. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkenin ve milletin bütünlüğünü bozucu ve suç işlemeğe teşvik edici nitelikte olamazlar.

ç) At biniş ve genel gider ücretlerinin, manej çalışmalarının saat ve düzeni, yarışma veya kurs gün ve programların ve yönetim kurulunun aldığı kararları üyelerin veya sporcuların bilgisine sunulan duyurular, bildiri ve beyanname niteliğinde değildirler.

MADDE 39- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

a)Tüzük değişikliğine yalnız genel kurul karar verir.

b)Tüzük değişikliği, önceden gündeme alınmak ve olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce üyelere duyurulmak koşulu ile yapılabilir.

c)Tüzük değişikliği, sadece olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak görüşülebileceği gibi 39/b maddesinde belirtilen koşula uymak kaydı ile olağan genel kurul toplantısında da görüşülebilir.

ç) Tüzük değişikliğini amaçlayan olağanüstü toplantı üyeler tarafından istenmiş ve yönetim kurulu otuz gün içinde harekete geçmemişse bu tüzüğün 17.madde (c) bendi hükümleri uygulanır.

d) Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 40- GENEL KURUR KARARLARIYLA FESİH:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir, Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,  bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

MADDE 41- DERNEĞİN MAHKEME KARARI İLE FESHİ VE KAPATILMASI

Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 42- DERNEK MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:

Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Atlı Spor Kulübü

Derneği” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.  İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Milli Olimpiyat

Komitesine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

YEDİNCİ BÖLÜM

BİNİCİLİK SPORUNUN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 43- DERNEĞİN MALI ATLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI:

a) Yönetim Kurulunun saptayacağı ücret karşılığında Derneğin atlarına binilebilir.

b) Dernek atlarına, ancak Dernek müdürünün veya yetkilisinin müsaadesi ile binilebilir. 

c) Acemi biniciler yalnız öğretmen nezaretinde Dernek atlarına binebilirler. 

ç) Dernek atlarına binici kıyafetiyle binmek zorunludur.

d) Manejde çalışan biniciler manej usul ve düzenine uymak zorundadırlar.

e) Dernek atlarına binen binicilerin uğrayabilecekleri zarar, sakatlık veya ölümden yönetim kurulu sorumlu tutulamaz, dava edilemez. 

MADDE 44- ÖZEL ATLARIN DERNEKTE BARINMA KOŞULLARI:

a) Yönetim Kurulu, Derneğin Asıl Üyesi olmayan kişiler ile başka binicilik kulübünden veya ferdi lisans çıkarmış olan sporculara,(Asıl üye olsa bile) tavla, özel eyerlik, soyunma odası tahsis edemez.

b)Yönetim Kurulu tavla tahsis ettiği veya bakımını üstlendiği atların uğrayabilecekleri herhangi bir zarar, sakatlık veya ölümünden sorumlu tutulamaz, dava edilemez.

c) Hiçbir üye, derneğin tahsis ettiği tavla, özel eyerlik, soyunma odası üzerinde  mülkiyet veya işgal etme hakkına sahip olduğunu iddia edemez.

ç) Üyelerin özel seyisleri dernek seyislerinin tabi oldukları düzen ve yükümlülüklere aynen uymak zorundadırlar. Bu uygunluğu üyeler sağlamak durumundadır. Aksi halde yönetim kurulu, ‘’Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi‘’ni feshedebilir ve bu durumda tavlayı boşalttırır.

d) Yönetim Kurulu, günün koşullarına göre ‘’Genel Gider’’ ücretini artırmaya ve bu yeni ücreti kabul etmeyen üyenin  ‘’Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi’’ni tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

e)Üye, yönetim kurulunun saptadığı ‘’Genel Gider‘’ ücretini altmış gün içinde ödemezse, bu üyeye on beş gün süreli ihtarname çekilir. Bu süre sonunda da üye borcunu ödemezse yasal işlem yapılır.

f)Üyenin vefatı halinde, üyenin adına düzenlenmiş olan Binicilik tesislerinden faydalanma sözleşmesi sona erer. Ancak Üyenin eşi ile 25 yaşından gün almamış binicilik sporu yapan çocuk (veya çocukları)varsa, sözleşme asil üye olmaları kaydıyla onların adına devam eder.

g)Yönetim Kurulu bu 44. maddede açıklanmış koşullara uymayan üyelerin ‘’Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, kendilerine tahsis ettiği tavlalardan at (veya atları) çıkartabilir. Bu icraatından ötürü yönetim kuruluna hiçbir sorumluluk yüklenemez, zarar ziyan talep edilemez, dava açılamaz.

MADDE 45- DERNEK TESİSLERİNDEN FAYDALANMA KOŞULLARI 

a)Derneğin manejleri, yönetim kurulunun belirleyeceği program dahilinde sadece dernekte bakılan atlarla, lisansı varsa dernek adına olan asıl üyeler, konuklar ve dernek atlarına binen kişilere açıktır. Ata binen her üye, dernekle; “Binicilik tesislerinden faydalanma sözleşmesi” ni akdetmek zorundadır. Bu düzenlemeye her üye, her sporcu, her öğretmen uymak zorundadır. Lisansı ferdi olan asil üyeler, lisanslarını Uluslararası Binicilik Federasyonu, Avrupa Binicilik Federasyonu, Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Spor ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ‘nde ki halen devam eden görevlerinden dolayı dernek adından ferdi lisansa çevirmişler ise, derneğin manejlerini ancak yönetim kurulunun onayı ve belirleyeceği sürece kullanabilirler. İzin verilen süre üyelerin yukarıda belirlenen görevlerinin süresinden uzun olamaz. 

b)Dernek, yönetim kurulunun  onayı ile madde 44-a ve 45-a maddelerinde belirtilen  şartlar dışında sadece Milli Takım kampları, yarışma veya eğitim amaçlı kurslar için gelmiş diğer kulüp sporcularının atlarını, geçici bir süre için  misafir edebilir.     

c)Derneğin malı atlara binen kişiler, yönetim kurulunun belirleyeceği saatlerde ve manejlerde at binebilirler.

ç)Derneğin sosyal tesisleri, sadece asıl üye, üye eşleri, çocukları, konuklar ile misafirlerine açıktır. Dernek atlarından faydalanan kişiler, aileleri veya misafirleri, yönetim kurulunun belirleyeceği sosyal tesislerden faydalanabilirler.

MADDE 46- DERNEK BİNİCİLERİNİ ÇALIŞTIRAN BİNİCİLİK ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA:

a)Derneğin idari tasarrufunda bulunan tesislerde binici ve at çalıştıran binicilik öğretmenleri yürürlükte bulunan dernekler kanununun ve işbu tüzüğün yasak saydığı veya uyulmasına zorunluluk koyduğu esaslara ve manej düzenine riayet etmekle yükümlüdür.

b)Dernek malı atlar ile binici çalıştıran binicilik öğretmenleri ancak yönetim kurulunun görev vermesiyle bu işi yürütebilirler.

c)Derneğin idari tasarrufunda bulunan tesisler içinde, bir binicilik öğretmeni tarafından çalıştırılmayı isteyen üyeler, öğretmenlerini, yönetim kurulunun kabul ve tasvip ettiği kişiler arasından seçmek zorundadır. Bu kişilere herhangi bir ücret veya süre belirlemek yönetim kurulunun yetkisindedir.

d) İstanbul Atlı Spor Kulübü tesislerinde, Dernek veya iktisadi işletme ile iş akdi olmayan, ancak dernek üyelerine hizmet veren diğer öğretmenlerin, seyislerin ve  tüm hizmetli ve çalışanların, sosyal güvenlik kanunu ile ilgili yükümlülüklerinden, dernek veya derneğe bağlı olan iktisadi işletme sorumlu değildir.

MADDE 47- KAZA HALİNDE YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU:

Derneğin yönetim kurulu, kendisinin düzenledikleri dahil, tüm binicilik yarışmaları veya arazi veya manej çalışmaları sırasında, gerek binicinin gerekse atının uğrayabilecekleri herhangi bir kaza, sakatlık, hatta ölümden sorumlu tutulamaz, aleyhine tazminat davası açılamaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 48- DERNEĞİN BAYRAĞI:

a)Spor kulübü niteliğinde bulunan derneğimiz, sportif amacına yönelik katıldığı yarışmalarda, kendisini temsil edecek bayrağını yarışma alanında göndere çeker.

b)Ayrıca ulusal bayrağımızın göndere çekilmesi gereken gün ve hallerde derneğin bayrağı Türk Bayrağı ile birlikte derneğin merkezine çekilir.

c)Derneğin bayrağı, açık lacivert zemin üzerine soldan sağa ve aşağıdan yukarıya diyagonal ve aralarında paralel olarak giden üç adet açık yeşil renkte bant ve sol üst köşede beyaz zemin üzerinde siyah iplikle işlenmiş derneğin amblemi bulunduracak şekildedir.

MADDE 49- DERNEĞİN AMBLEMİ VE MÜHÜRÜ: 

a)Derneğin amblemi; at başı, kırbaç ve çift üzengi resmi çizilmiş, altında, derneğin kuruluş tarihini (1956) gösteren, etrafı sekiz köşeli çizgi ile çerçevelenmiş bir şekildir. Amblem derneğin mühründe, antetli kağıtlarında, resmi evraklarında ve zarflarında bulundurulur.

b)Aynı amblem, derneğin mühründe de bulunur, ayrıca yuvarlak çizgi içine çepeçevre alınmış ‘’İstanbul Atlı Spor Kulübü’’ ibaresi mührün etrafını sarar.

MADDE 50- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR:

İş bu tüzükte bulunmayan hususlarda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu hükümleriyle, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün spor kulüpleriyle ilgili yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.

MADDE 51- TÜZÜĞE RİAYET KOŞULU: 

İş bu tüzüğün, mahallin en büyük mülki amiri tarafından onayı, dernek genel kurulunun kabulünden sonra derneğe kaydını yaptıracak asıl, fahri ve daimi konuk tüm üyeler, bu tüzüğü okumuş ve hükümlerine aynen riayet edeceklerini taahhüt etmiş sayılırlar. Tüzüğü bilmemek savunması kabul edilemez.

MADDE 52- YENİ TÜZÜK NEDENİYLE DERNEKTEN İSTİFA:

Bu tüzüğün ilanından itibaren otuz gün içinde Derneğe istifasını göndermemiş asıl üye tüzük hükümlerini aynen ve tüm olarak kabul etmiş sayılır.

MADDE 53- YÜRÜRLÜK:

İşbu tüzük, ’’İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNİN’’ yürürlükteki dernekler kanununa uygun olarak, son şeklini almış tüzüğü olup, derneğin genel kurulu tarafından kabulü ve mahallin büyük mülki amirliğinin onayı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 54- YÜRÜTME:

Madde başlıkları da dahil olmak üzere 54 maddeden ibaret olan işbu tüzük hükümleri, yönetim kurulu tarafından yürütülür.