1
İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR
Her üçü de müteveffa NURİ OĞLAKÇI, ZİYA BORA, MEHMET ALİ YALIM tarafından
28.1.1957 gününde kurulup, o günden bu yana sportif faaliyetini sürdürmüş olan İSTANBUL
ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’DİR.
KURUCULAR
Adı Soyadı Mesleği Adresi
Müteveffa Nuri Oğlakçı İşadamı APKO A.Ş.İstiklal Cad.No:15 Taksim
Müteveffa Mehmet Ali Yalım Mali Müşavir APKO A.Ş.İstiklal Cad.No:15 Taksim
Müteveffa Ziya Bora Emk.Suvari Albayı Cumhuriyet Cad. Harbiye
BİRİNCİ BÖLÜM
AD-AMAÇ-ÇALIŞMA
MADDE 1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
a)Derneğin Adı: “İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ”dir. (Bu tüzükte kısaltılmış
olarak “DERNEK” kelimesi kullanılacaktır.
b)Kütük numarası: 34-01/059 dur.
c)Merkezi: İstanbul Binicilik Tesisleri. Maslak-İstanbul’dur.
ç)Şubesi yoktur.
MADDE 2-FAALİYET ALANI:
Binicilik Sporu alanında faaliyet gösterecek derneğin amacı, binicilik sporu yapmak isteyen
kişilere imkan sağlamak ve bu alanda kendilerine hizmet getirmektir. Genç yaşlardan
başlamak üzere binici ve at yetiştirmek ve bu suretle ülkemizde binicilik sporunun
yürütülmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Nihai amaç başarılı milli binici
yetiştirmektir.
MADDE 3 –DERNEĞİN ÇALIŞMASI:
Dernek amacı doğrultusunda şu çalışmalarda bulunabilir:
a)Üyelerine ve üye çocuklarına at sporunu yapabilmeleri için gerekli at, alan, manej, sportif
araç, engel ve diğer gereksinimlerini sağlamak.
b)At sporunu yapmak isteyen gençlere öğretmen sağlamak, gerekirse dış ülkelerden antrenör
getirmek, konusu binicilik sporu olan kurumsal uygulamalı kurslar düzenlemek ve yayın
yapmak.
2
c) Atlı gezintiler, Ulusal ve Uluslararası yarışmalar düzenlemek, Federasyon veya Bölgelerin
düzenledikleri yarışmalara binicilerin katılmalarını sağlamak ve bu yarışlarda binicilerin
haklarını korumak.
ç) Üyeler arasındaki sosyal bağların gelişmesini sağlamak amacı ile toplantı, eğlence,
gezintiler düzenlemek, üye ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel büfe işletmek
veya büfe yerini kiralamak.
d) Sporcularına at temin etmek amacına yönelik at satın almak, satmak, ithal veya ihraç
etmek, çiftleştirmek amacıyla damızlık at tedarik edebilir, at neslinin Türkiye’de gelişmesi
için gerekli faaliyetlerde bulunur.
e)Amacına hizmet edecek lokal, manej, alan, tavla, depo, ambar gibi yerleri kiralamak, inşa
veya satın almak ve bunları işletmek.
f) Tüm bu işleri yürütmek için gerekli personeli temin etmek.
g) Yasal olarak binicilik ve atçılık işlerine bakan devlet kurumları ile yukarıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda gerek yerel-bölgesel gerekse ülke çapında işbirliği yapmak.
h) Avrupa Birliğine üye ülkelerde ve diğer yerlerde ay amaçlı kurulmuş bulunan Uluslar
arası saygınlığı bulunan Dernekler, Birlikler, Vakıflar, Federasyonlar ve Konfederasyonlar
gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.
i) Eğitim ve sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici ve boş zamanlarını değerlendirici
lokaller ve tesisler kurmak, işletmek, seminerler, konferanslar ve eğitsel yarışmalar
düzenlemek.
j) Gerektiğinde müze, kütüphane, sergi, web sayfası vs, açarak üyelerini ve kamuoyunu
bilgilendirici ve eğitici etkinliklerde bulunur, arşiv oluşturabilir.
k) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletme, vakıf ve
yardımlaşma sandığı kurabilir.
l)Amaç ve hizmet konularına yönelik toplantı, temsil, festival, gösteri, sportif etkinliklere
katılabilir, ayrıca üyelerinin ve sporcularının bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını
sağlayacak yurtiçi veya yurtdışı geziler düzenleyebilir.
m) Yürürlükteki yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve
verir, koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul eder.
n) Gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında
temsilcilik açabilir.
o) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve
yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.
3
ö) Gerekli izinlerin alınması kaydıyla, derneğin gelirlerini arttırmak ve üyeler arası sosyal
birliktelik sağlamak amacıyla eşya piyangosu düzenleyebilir.
MADDE 4- YASALARA RİAYET:
1957 yılından bu yana, yalnız sportif amaca yönelik faaliyet göstermiş olan derneğimiz
SİYASETLE UĞRAŞAMAZ. rürlükte olan dernekler kanunu’nun hükümleri
doğrultusunda hareket ederek ulusal amaç güden bir kuruluştur.
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
MADDE 5- ASIL ÜYELİĞE KABUL EDİLMENİN ÖN KOŞULLARI ŞUNLARDIR:
a) Fiil Ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.
b) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis
cezasına mahkum edilmemiş olmak.
c) Yürürlükteki Dernekler Yasası ve rk Medeni Kanununun dernekler ile ilgili
bölümlerinden hüküm giymiş olanların üyelik talepleri kabul edilmez.
d) Dernekler Kanununun 3.maddesi kapsamına giren kişilerin üyelik talepleri ancak bağlı
bulundukları makamca verilen müsaade üzerine kabul edilebilir.
e) Türk Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan
şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması aranır.
MADDE 6- ASIL ÜYELİĞE KABUL EDİLMENİN ÖZEL KOŞULLARI:
a) Derneğe üye olma isteğini belirten “ÜYELİĞE ADAYLIK” formunu doldurmak.
b) Derneğin en az iki yıllık iki üyesi tarafından takdim edilmiş bulunmak
c) Dernek tüzüğünü okuduğunu ve bu hükümlerini kabul ettiğini yazı ile beyan etmek.
d) Derneğin genel kurul tarafından saptanmış giriş aidatı ile yıllık aidatı ödemeyi kabul ve
taahhüt etmek.
e) Üyeliğe adaylık formu 15 gün süre ile Dernek merkezinde ilanda bulundurulur. Bu re
içinde adayın üyeliğine yapılabilecek itirazları değerlendirmek yönetim kuruluna aittir. Bu
kurul en çok otuz gün içinde üyeliğe kabulü veya isteğin reddini karara bağlayıp sonucu
müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.
4
MADDE 7- ASIL ÜYENİN AİLESİ İLE İLGİLİ ÜYELİK DURUMLARI
a) Asıl üyenin eşi, güncel giriş aidatının yarısını ödemek kaydıyla müracaatı halinde yönetim
kurulunun onayı ile asıl üye olabilir. Bunun için “Üyeliğe Adaylık formu” doldurarak
Yönetim kuruluna müracaat etmesi gerekir.
b) Asıl üyenin çocukları 18 yaşını doldurduğu günden 30 yaşından gün almadığı tarihe kadar
dilerse asıl üyelik için “Üyeliğe Adaylık ” formunu doldurarak müracaat edebilir. Asil üyenin
bir çocuğu o gün genel kurul tarafından belirlenmiş olan asıl üyelik giriş aidatını ödemeksizin
yönetim kurulunun onayı ile asıl üye olabilir. Asıl üyelik giriş aidatını ödemeksizin yönetim
kurulunun onayı ile asil üye olma hakkı iki asil üyenin ortak çocuğu tarafından kullanılmakla,
söz konusu üyelerin ortak ve ortak olmayan diğer çocukları için son bulur. Asil üyenin diğer
çocukları ise o gün yönetim kurulunca belirlenmiş olan asıl üyelik giriş aidatının yüzde 30
unu ödeyerek yönetim kurulunun onayı ile asil üye olabilirler.
MADDE 8- FAHRİ ÜYELİK:
a) Maddi veya bilimsel açılardan binicilik sporuna veya derneğe yük yararlılığı dokunmuş
kişilere, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kabulü ile “FAHRİ ÜYELİK” payesi
verilir.
b) Asil üyeler 65 yaşından gün aldıkları tarihten itibaren kendilerinin isteği halinde fahri
üyeliğe geçebilirler. Kendi isteği ile fahri üyeliğe geçen üye tekrar asil üyeliğe geçemez.
MADDE 9- KONUKLUK (Daimi ve Geçicidir)
a) Asıl üyenin aidat ödemeyen eşi ile 25 yaşından gün almamış binicilik sporu yapan çocuk
(veya çocukları) derneğin daimi konuklarıdır, sportif ve sosyal imkanlardan madde 44/a ve
45/a daki şartlara uymak kaydıyla yararlanırlar, ancak asıl üyelere mahsus seçme ve seçilme
haklarını kullanamazlar
b) Asıl üye refakatinde gelen kişiler, derneğin geçici konuklarıdır. Bu kişilerin derneğin
sportif ve sosyal hizmetlerinden yararlanmaları ancak yönetim kurulunun müsaadesi ve
saptayacağı süre ve ücreti ödemeleri ile mümkün olur.
c) 18 yaşından küçük gençlerin dernekte binicilik sporunu yürütebilmeleri için veli veya
vasilerinin yazılı izin belgesini ibraz etmeleri şarttır
d) Asil üyenin vefatı halinde, Asıl üyenin aidat ödemeyen eşi ile 25 yaşından gün almamış
binicilik sporu yapan çocuk (veya çocukları) nın madde 9/a, madde 7/ a ve madde 7 / b deki
hakları devam eder. Ancak vefat eden asil üyenin eşi, yeniden evlenmesi halinde haklarını
yitirir.
e) Dernek lokalinin bulunduğu il valisi, ilçe kaymakamı, il belediye başkanı, ilçe belediye
başkanı, il emniyet müdürü, ilçe emniyet müdürü, il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim
müdürü, il tarım müdürü, ilçe tarım müdürü, spor ve gençlik hizmetleri il müdürü, spor ve
gençlik hizmetleri ilçe müdürü, T.C. Spor ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü, Spor ve
Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı görevleri süresince derneğin konuklarıdır. ve 25
5
yaşından gün almamış, binicilik sporu yapan çocuk veya çocukları, derneğin sportif ve sosyal
imkanlarından, Madde 44/a ve 45/a’daki şartlara uymak kaydıyla yararlanabilirler.
MADDE 10- ASIL ÜYELİK HAKLARI
a) Derneğin asıl üyeleri eşit haklara sahiptirler. Asıl üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din
ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez.
b) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme
hakkına sahiptir.
c) Yalnız asıl üyeler derneğin genel kurul organının tabii üyeleridir ve derneğin diğer
organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkına sahiptirler.
ç) Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Asıl üye, oyunu bizzat kullanmak
zorundadır.
MADDE 11- ÜYELİKTEN İSTİFA:
a)Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yönetim kurulu başkanlığına yazılı
olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak,
1-İstifa ettiği güne kadar derneğe karşı gerçekleşmiş bulunan tüm borçlarını ödemekle
yükümlü tutulur.
2-Ayrıca derneğin üyelerine tahsis ettiği manejlere ve lokaline bir daha giremez. İstifa
eden üyenin adına düzenlenmiş olan Binicilik tesislerinden faydalanma sözleşmesi sona erer.
3-Derneğin lisanslı binicisi ise, bu lisansla bir daha yarışmalara katılamaz.
b)İstifa eden asıl üye bu yükümlülükleri yerine getirmemek hususunda direnirse dernek
alacağına karşılık her türlü yasal haklarını kullanabilir.
MADDE 12- ÜYELİK HAKLARININ YİTİRİLMESİ:
A-AŞAĞIDA GÖSTERİLEN HALLERDE HER TÜR ÜYELİK HAKLARI
KANUN GEREĞİNCE YİTİRİLMİŞ OLUNUR:
a)Üyenin medeni kanundaki haklarını yitirmiş olması.
b)Yürürlükteki dernekler kanununda gösterilen yasaklara karşı aykırı davranışta bulunması.
c)Dernekler Kanununun kurulması yasak olan dernekler konusu ile ilgili maddelerinde
gösterilen tüm yasaklara fert olarak aykırı davranması.
ç)Dernek içinde siyasi propaganda yapması.
d)Dernek tüzüğünün hükümlerine veya amaçlarına aykırı davranışta bulunması. Bu
durumlardan herhangi birinin tespiti halinde; üyelik kaydı, dernek yönetim kurulu’nca derhal
silinir.
6
e)Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 30 gün
içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul
toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın
Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.
MADDE 12
B- AŞAĞIDA GÖSTERİLEN HALLERDE ÜYELİK HAKLARININ
YİTİRİLMESİ:
a)Üyenin dernek tesislerinin yenilenmesi, modernizasyonu ve sair inşaat ve tadilat işlerinin
yapılması için genel kurul’ca kararlaştırılmış olan katkı payını süresinde ödememesi.
b)Yönetim Kurulu üyelerine veya derneğin görevlilerine veya diğer üyelere alenen onur kırıcı
sözler sarf etmesi, diğer üyelerin huzurunu bozması veya kişilere kaşı mütecaviz bir
davranışta bulunması.
c)Yönetim kurulunun kararlarına karşı gelmesi veya bu kararları uygulamamak hususunda
direnmesi.
d)Üyenin “Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi” nin herhangi bir hükmünü ihlal
etmesi.
e) Üyeler, cari yılın Haziran ayına kadar bir önceki yıllara ait tüm üyelik yükümlülüklerini
yerine getirirler. Getirmeyen üyeler (aidatlarını ödemeyen) ihraç edilir.
MADDE 12
C-YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ALEYHLERİNE İHRAÇ KARARI
VERİLMİŞ ÜYELER:
a)Çıkarılmalarına kadar tahakkuk etmiş borçlarından sorumludurlar ve bu borçların tahsili
için derneğin icra dahil her türlü hakkı saklıdır.
b)Çıkarılmalarından önce dernek at veya atlarına tavla, eyerlik, soyunma odaları tahsis
etmişse bu yerleri boşaltmak ve derneğe iade etmek zorundadırlar. Aksi halde dernek
boşaltma işlemini bizzat yerine getirir ve at veya atlara veya malzemelere gelebilecek
herhangi bir zarar veya kazadan ötürü sorumluluk kabul edemez.
c)Çıkarılmış üye derneğin lisanslı binicisi ise, bu lisansla yarışmalara katılamaz.
MADDE 12
D-İHRAÇ KARARLARI VERİLİRKEN ONUR KURULUNUN GÖRÜŞÜ
ALINMASI:
a)Onur Kurulu, yönetim kurulunun göndereceği yazı üzerine otuz gün geçer de kurul yanıt
vermemişse, yönetim kurulu ihraç kararını uygular.
7
b)Yönetim Kurulu ihraç kararının derhal uygulanmasını gerekli görürse tedbirli uzaklaştırma
yoluna gidebilir.
MADDE 13- YİTİRİLMİŞ ÜYELİK HAKLARININ BAZI HALLERDE GERİ
VERİLMESİ:
a)ÜYELİK HAKLARI İSTİFA NEDENİYLE YİTİRİLMİŞSE:
Bu tüzüğün 11.maddesinde yer alan istifa, sportif faaliyeti bırakma veya başka şehre veya yurt
dışına yerleşim nedeniyle verilmişse bu durumlar kanıtlanmışsa, eski üye tekrar derneğe üye
olmak amacıyla müracaat edebilir. Bu özel durumlar dışında istifa etmiş bir üyenin tekrar
Derneğe kabul edilmesi kesinlikle yasaktır. İşlem geçerli olmaz ve yönetim kurulu sorumlu
tutulur.
b)ÜYELİK HAKLARI KANUN GEREĞİNCE YİTİRİLMİŞSE:
Bu tüzüğün 12.A maddesine göre yitirilen üyeliğin geri verilmesi kesinlikle söz konusu
olamaz, Yönetim Kurulu kanuna karşı sorumludur.
c)ÜYELİK HAKLARI YÖNETİM KURULU KARARIYLA YİTİRİLMİŞSE:
Üyenin ihracı, aidat ve genel kurulca kararlaştırılan katkı payı ile diğer her türlü borçlarını
ödememesi (12/B-a bendi)nedeniyle olmuşsa, eski üye tekrar derneğe üye olmak amacıyla
müracaat kabul edebilir. Bunun dışındaki sebeplere dayanılarak yapılmış olan ihraçlarda
müracaatın kabul edilmesi kesinlikle yasaktır, kabul edilse bile işlem geçerli olmaz ve
Yönetim Kurulu sorumlu tutulur.
ç)YİTİRİLMİŞ ÜYELİK HAKLARININ GERİ VERİLME YÖNTEMİ:
Yitirilmiş üyelik haklarının geri verilmesini isteyen eski üye, tıpkı yeni bir üye adayı gibi
yönetim kuruluna müracaat etmelidir ve yeni üye kabulü yöntemine tabidir. (Madde 6) Ancak
talebi kabul edilirse kendi tercihine göre ya yeniden giriş aidatlarını veya geçmiş aidatlarını ve
tüm diğer borçlarını müracaat tarihindeki aidat bedeli ve katkı paylarının üzerinden öder.
MADDE 14- ÜYELERE VE SPORCULARA KARŞI GEÇİCİ OLARAK
UYGULANABİLECEK CEZALAR VE UYGULAMASI:
a)Yönetim Kurulu, derneğin üye ve sporcusuna geçici olarak ceza uygulayabilir. Cezanın
takdiri bu kurula aittir, ancak cezayı yazılı vermek ve süresini kesin olarak belirtmek
zorunludur. Verilecek ceza üye veya sporcuya tebliğ ile beraber derneğin ilan tahtasına asılır.
b)VERİLECEK CEZA TÜRLERİ ŞUNLARDIR:
1-Üye, dernek atlarının müşterisi ise, belirli süre için kendisine at tahsis etmemek
2-Üye, özel at sahibi ise, cezanın süresi kadar, kendisini, atıyla veya herhangi bir atla
manejlere sokmamak
3-Üyenin dernek lokaline ve/veya sosyal ve sportif alanlara girmesini yasaklamak.
8
4-Üye, kulübün lisanslı binicisi ise, belirtilecek bazı yarışmalar için lisansını ibraz
etmemek
5-Bir aylık, 6 aylık veya bir yıllık geçici ihraç, yani tüm tesislerden uzaklaştırma
cezası uygulamak
c) DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR
1-Manej içi çalışmalarında gerekli kıyafet ve düzene uymamak
2-Manej çalışmaları belli saatlere bağlanmışsa manejin başka gruplara ayrılmış olduğu
saatlere veya kapalı bulunması gereken saatler içinde çalışmak
3-Diğer üyelere sözlü veya fiili tecavüzde yüksek sesle bağırmak, belirgin şekilde etrafı
rahatsız etmek.
4-Yarışmalara uygunsuz kıyafetle katılmak, uygunsuz davranmak, ekip şefinin ikaz ve
ihtarlarına kulak vermemek
5-Tüzüğe, genel kurul’a ve yönetim kurulu kararları ile yönetmeliklere, yetkililerce yapılan
yazılı ikaza rağmen uymamak.
6-Dernek içinde geleneğe ve toplu yaşantıya aykırı, üyeleri tedirgin edici davranışlarda
bulunmak
7-Derneğin disiplinli ve düzenli yaşantısını bozan ve üyeler arasındaki arkadaşlığı sarsacak
sonuçlar doğuran davranışlarda bulunmak.
8-Bu tüzükteki ihtar cezasını öngören davranışı 1 yıl içinde 2 kere işlemek.
9-Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanarak kendisine yarar sağlamak.
10-Dernek onurunu kırıcı davranışta bulunmak. Derneğin manevi şahsiyetine aşikar olarak
hakarette bulunmak veya utanç verici bir suç işlemek.
11-Özel seyislerin dernek düzen ve kurallarını bozması halinde, İşveren sıfatı ile dernek
üyesinin bu durumu derhal düzeltecek önlemleri almaması
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 15-DERNEĞİN ORGANLARI
1-GENEL KURUL
2-YÖNETİM KURULU
3-DENETİM KURULU
9
4-ONUR KURULU’dur.
Yönetim kurulu gerek görürse belirli amaçlara yönelik kendisine yardımcı olacak komiteler
kurabilir.Bu komitelere katılacak üyeler yönetim kurulu tarafından saptanır ve
görevlendirilir;ancak bu komitelere yönetim ve denetleme kurullarının görev yetki
sorumlulukları devredilemez.İcraatlarından yönetim kurulu sorumludur..
GENEL KURUL
MADDE 16- KURULUŞU:
Derneğin asıl üyelerinin oturuma katılmalarıyla oluşur.
MADDE 17- GENEL KURULUN TOPLANTILARI
a)Genel Kurul iki türlü toplantı akteder.
1-OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
İki yılda bir Nisan ayı içinde düzenlenir.
2-OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
a)Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördükleri hallerde veya dernek üyelerinden
beşte birinin yönetim kuruluna bildirecekleri yazılı istek üzerine genel kurul olağanüstü
toplanır.
b)Bu her iki toplantı türünde de genel kurulu oturuma çağırmak yönetim kurulunun görevidir.
c-Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine
düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantıları hususunda Yönetim Kurulu bir ay içinde
toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin
müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç
kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
ç-Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantılarına yalnız derneğe borcu olmayan asıl
üyeler katılabilir.
d-Genel kurul oturumları dernek merkezinde düzenlenir.
MADDE 18-ÇAĞRI USÜLÜ
a)Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin
listesini genel kurul tarihinin 15 gün öncesinde düzenler. Üyelerin olağan veya olağanüstü
genel kurul toplantısına katılabilmesi için genel kurul tarihine kadar aidat ve her türlü parasal
yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur. Genel kurul’a katılacak üyeler en az yirmi gün
önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ve bu toplantıda yeterli çoğunluk
sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir
gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.
10
b)İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
c)Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,
geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun
olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı
ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.
MADDE 19-TOPLANTI YETER SAYISI:
a)Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin yarısından
bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
b)İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu
ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı
toplamının iki katından az olamaz.
c)Hiçbir dernek üyesi, dernekle kendisi, i, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem
veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
MADDE 20-TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
a)Genel kurul toplantıları üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.
b)Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listedeki adlarının karşısına
imza koyarak toplantı yerine girerler.
c) Toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve oturum ertelenir.
ç)Yeter sayı sağlanamamış veya ikinci oturum olduğu için gerekmiyorsa, durum tutanağa
geçirilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu
üyelerinden biri tarafından açılır.
d)Açılıştan sonra toplantıyönetmek üzere, bir başkan ve iki katip seçilir. Katipler toplantı
tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
e)Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
f)Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda
hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
g) Genel kurul kararlarını, oturuma katılmış üye sayısının yarısından bir fazlasıyla verir.
h)Toplantı sonunda yönetim kurulu, bu toplantı ile ilgili tüm belgeleri ve diğer gerekli
evrakları 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine vermek zorundadır.
i)Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına
katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her
üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhalde karar tarihinden başlayarak üç
ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
11
j) Seçimlerde eşit oy alan adaylar olması durumunda, eşitliğin bozulması için hangi yolun
izleneceğine divan heyeti karar verir.
MADDE 21-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar, genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:
1. Dernek organlarının seçilmesi.
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3.Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi. Yönetim kurulunun ibra
edilmesi.
4.Bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6. Üye giriş ve yıllık aidatlarının saptanması ve saptanan üyeliğe giriş ve yıllık aidatlarının
tahsilatı için yönetim kuruluna yetki vermesi.
7.Gerek görülürse şube açtırmak kararının verilmesi .
8. Derneğin feshedilmesi hususunu karara bağlaması.
9.Gerek gördüğü konularda yönetim kuruluna direktif vermesi
10.Derneğe ait İktisadi İşletme açılmasına karar verilmesi.
MADDE 22- DERNEĞİN FAAL ORGANLARINA SEÇİLEBİLME ŞARTLARI
a)Derneğin faal organları YÖNETİM, DENETİM ve ONUR Kurullarıdır.
b)Bu organların herhangi birisine seçilecek üyenin aşağıda gösterilen şartları uhdesinde
bulundurması gerekir.
1-Derneğin en az bir yıllık üyesi olması,
2-Derneğe karşı borçlu durumda bulunmaması,
3-Lisanslı binici ise, lisansını dernek adına çıkartmış olması,
4-Konusu binicilik sporu olan başka bir derneğin ve/veya ticari işletmenin ortağı,
yöneticisi veya sahibi olmaması.
12
MADDE 23- DERNEĞİN FAAL ORGANLARINA SEÇİLME YÖNTEMİ
a)Bu tüzüğün 22.maddesinin şart koştuğu nitelikleri sahip asıl üyeler arasından Dernek
Başkan adayları, başkan adayı olarak kendi isimlerinin yasıra beraber çalışmak istedikleri
yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu üye adaylarını, asıl ve yedek olarak ayrı ayrı
belirtmek suretiyle hazırlayacakları listeleri, genel kurul kararının üyelere duyurulma
gününden itibaren ilk genel kurul toplantı tarihinden beş gün öncesine kadar Yönetim
Kuruluna yazılı olarak müracaat etmeleri ve hazırladıkları listeyi teslim etmeleri
gerekmektedir. Yine bu tüzüğün 22.maddesinin şart koştuğu nitelikleri sahip asıl üyeler
yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu asıl ve yedek olarak belirtmek suretiyle, genel
kurul kararının üyelere duyurulma gününden itibaren ilk genel kurul toplantı tarihinden b
gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yazılı olarak müracaat ederek liste dışı olarak aday
olabilirler.
b)Yönetim Kurulu üç gün içinde bu listeleri ve liste dışı adayları incelemek, tüzüğün 22.
maddesinde belirtilen şartlara uygunluklarını saptamak ve uygun bulunan liste, listeler ve liste
dışı adayların ilk genel kurul toplantısından iki gün önce dernek merkezinde ilan etmekle
yükümlüdür. Adaylığı reddedilmiş üyenin bu karara karşı genel kurula itiraz hakkı
mahfuzdur.
c)Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir üye, kendisine verilmiş listeye bakarak, genel kurul
toplantısına katılacak her üyenin katılma hakkına sahip olup olmadığını denetler. Listede
ismini gördüklerinin imzalarını alır ve kendilerine, başkan adayı ile diğer faal organlara aday
kişilerin adlarını taşıyan liste halindeki oy pusulalarından birer adet verir. Oy pusulalarının
geçerli olmaları için derneğin mührünü taşımaları gerekir.
d)Oy verecek asıl üye pusulalar arasından ister tercih ettiğini aynen kullanır, ister kullanacağı
pusuladan ad siler, sildiğinin yerine, aynı yere aday olan diğer liste dışı adaylar arasından,
seçeceği başka ad yazar veya yazmaz,
e)Seçimin tasnifi açık olarak genel kurulun başkanı ve iki katibi tarafından yapılır. Başkan
dilerse yardımcı olarak daha iki üyeyi görevlendirebilir.
MADDE 24- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
a)Başkan ve yönetim kurulu, derneğe borcu olmayan asıl üyelerden oluşan Derneğin genel
kurulu tarafından iki yıllık bir süre için seçilir.
b)Seçim gizli oy, açık tasnif esası üzerinden yapılır.
c)Yönetim Kurulu, genel kurulca seçilen başkan dışında altı üyeden oluşur. Beş kişi de
yönetim kurulu yedek üyeliğine seçilir.
ç)Yönetim kuruluna seçilmiş üyeler, ilk toplantıda kendi aralarında görev bölümü yaparak (1)
başkan yardımcısı, (1) genel sekreter, (1) muhasip üye, (1) sportif işler sorumlu üyesi, (1)
tesisler sorumlu üyesi,(1) sosyal ilişkiler sorumlu üyesi seçerler.
d)Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve başkan dahil en az dört üyesiyle toplanır ve kararını
çoğunlukla alır. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Ancak çift sayıda üyenin bulunduğu
13
toplantılarda alınacak herhangi bir karar hususunda çoğunluk sağlanamazsa ihtilaflı konu bir
sonraki toplantıya ertelenir.
e)Asıl üyelerden mazeretsiz olarak üç kez üst üste toplantıya gelemeyen olursa bu durum
istifa addolunur ve başkan, yedek üyelerden oy çoğunluğu sırasına göre yeni asıl üyeyi tayin
eder.
f)Önceki yönetim kurulunun başkanı yeni seçilmyönetim kurulunda bulunmuyorsa devir-
teslim işlemleri için bu kurulun ilk iki toplantısına katılmak veya yerine bir başka kişiyi
göndermek zorundadır.
MADDE 25 –YÖNETİM KURULUNUN İLK OTURUMU VE ÇALIŞMASI
a)İlk oturumda yönetim kurulu, tüzüğün 24.madde(ç) bendinde gösterilmiş şekilde görev
bölümü yapar.
b)İkinci konu olarak yönetim kurulu derneğin temsil ve ilzam yetkisini görüşür ve karara
bağlar ve dernek adına her türlü girdiyi kabul edebilecek kişi veya kişilerin adlarını saptar.
c)Yürürlükteki dernekler kanunu gereğince, seçimin sonuçlarının dernek merkezinin
bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirir.
ç)Yönetim kurulunun oturumlarını başkan yönetir, bulunmadığı hallerde bu görevi başkan
yardımcısı üstlenir.
d)Yönetim kurulunun asıl üyeliklerinde boşalma olduğu taktirde, sırasıyla boşalan yerleri
yedek üyelerle doldurmak zorunludur.
e)Başkan’ın herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde Başkan Yardımcısı, ilk
yapılacak genel kurul toplantısına kadar başkanlık görevini üstlenir. Başkan’ın ayrılması veya
yönetim kurulu asil üyeler arasında boşalma olduğu taktirde yedeklerden üye gelmesi halinde,
bu kurul 24.madde (ç) bendinde belirtilmiş tüm görevler için yeniden görev bölümü yapar.
f)Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye
tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya
denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması
halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma
yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla
görevlendirir.
g)Yönetim Kurulu en az dört üyesinin toplantıda bulunmasıyla karar alabilir.
MADDE 26- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
1-Derneği temsil ve ilzam etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
vermek.
2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hesaplayarak genel kurula sunmak.
14
3-Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.
4-Derneğin iki yıllık faaliyet raporunu, bilanço ve bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak.
5-Derneğe asıl üye kabul etmek ve fahri üyeliğe layık gördüğü kişilerin kabulünü genel
kurulun onayına sunmak.
6-Gerek gördüğü hallerde ve tüzüğün 12. maddesinin hükümlerine dayanarak üye tard
kararını vermek ve 14. maddesinin kendisine verdiği hakları kullanarak üye cezalandırmak.
7-Dernek içinde dernekler kanununa riayeti ile dernek tüzüğünün uygulanmasını sağlamak.
8-Dernek içinde disiplin ve düzenin korunması için gerek gördüğü önlemleri almak ve
yürürlüğe koymak.
9-Derneğin çalışması için gereken geliri temin ile giderleri ödemek ve bunlarla ait hesapları
tutmak.
10-Gerektiği taktirde dernek adına banka ve diğer kurumlardan borç alıp ödemek. Ancak
yönetim kurulu, derneğin bitmiş son cari yıldaki bir yıllık üyelik aidat toplam gelirini aşan bir
borç yüküne giremez. Denetim kurulunca, yönetim kurulunun bu hükme uymadığı saptanırsa
bu kurulun tüm üyeleri sınırı aşmış borç tutarından şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
11-Aylık genel giderlerle ilgili ücretleri saptamak ve bu konularla ilgili “Binicilik
Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi”ni aktetmek.
12-Dernekte ücret karşılığı çalışacak memur, seyis işe almak ve bunlara ödenecek ücret
tutarını saptamak, gerek gördüğü kişilerin işine son vermek.
13 –Üyelerine mahsus büfe işletmek veya işletmesi için büfe yeri kiraya vermek.
14-Dernek lokali, manej, tavla, sosyal ve sportif tesis, spor alanı kiralamak veya tesis
ettirmek, bu işlemlerle ilgili protokol, kira sözleşmeleri yapmak.
15-İşlettiği tesislerin bakım ve onarımını sağlamak.
16- At satın almak, satmak, yetiştirmek, at ve spor malzemesi tedarik etmek.
17- Kendi binicileri arasında veya kulüpler veya uluslar arası binicilik yarışmaları
düzenlemek, bu yarışmalarda binicilerin haklarını korumak.
18-Gerek gördüğü hallerde kendisine yardımcı komiteler kurmak.
19- Ve genellikle dernek tüzüğündeki sonuçları gerçekleştirmek ve mevzuat ve tüzük
gereğince kendisine ait tüm görevleri yerine getirmek.
MADDE 27- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVİ BIRAKMASI
a) Yönetim Kurulu iki faaliyet yılını doldurmadan istifa ederek görevden çekilirse veya
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse,
15
olağanüstü genel kurul, oturuma çağrılır. On beş gün içinde yönetim kurulu genel kurula çağrı
işlemine başlamamışsa bu görevi denetim kurulu üstlenir.
b) Olağanüstü genel kurul oturumunda seçilecek yeni yönetim kurulunun görev süresi
derneğin olağan genel kurul oturumunun tarihini aşamaz, eski yönetimin süresini tamamlar.
DENETİM KURULU
MADDE 28- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
Genel kurul tarafından seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
MADDE 29- DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ VE İÇ
DENETİM ŞEKLİ
a)Bu kurul, genel kurul adına derneğin mali faaliyetlerini ve hesaplarını denetler. Ayrıca
yürürlükteki Dernekler Kanunu ile işbu tüzüğün amir hükümlerine uyulup uyulmadığını da
denetim görevi olarak üstlenir.
b)Denetim Kurulu denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını bir
rapor halinde yönetim Kuruluna bildirir. Ayrıca iki yıllık dönem raporunu düzenler ve genel
kurulun onayına sunar. Yönetim kurulu iki yıllık faaliyet dönemini doldurmadan çekilmişse,
bu durumda denetim kurulu bu eksik faaliyet süresine ait raporu düzenleyerek genel kuruluna
arz eder.
c)Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek
yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve
eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
ç)Denetim Kurulu, yönetimin çalışmalarında mali açıdan derneğin geleceği için tehlikeli
görünen aksaklıklar veya hesaplarda uygunsuzluklar veya yürürlükteki dernekler kanununa
karşı aykırılıklar saptarsa, ekseriyetle vereceği bir kararla genel kurulun toplantıya
çağrılmasını isteyebilir. Yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, bu
görevi denetim kurulu yerine getirir.
d)Denetim Kurulu boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra tek kişi kalırsa,
Yönetim kurulu, yalnız yeni bir denetleme kurulunun teşkili için bir ay içinde genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Dernek’ de denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel
kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,
denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını
denetler.
16
ONUR KURULU
MADDE 30- ONUR KURULUNUN TEŞKİLİ VE TOPLANMASI
a)Onur Kurulu, genel kurul tarafından seçilmiş ve birisi başkank görevini üstlenecek üç asil
ve iki yedek üyeden oluşur.
b) Onur Kurulu, yönetim kurulunun doğrudan doğruya çağrısı üzerine toplanır. Onur
kuruluyla ilgili bir isti bulunan asıl üye, isteğini yönetim Kuruluna iletir. Bu kurul, onur
kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır.
c) Onur Kurulu boşalmalar sebebiyle tek kişi kalırsa, Yönetim Kurulu yalnız yeni bir onur
kurulunun teşkili için bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
MADDE 31- ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
İstişare nitelikte bulunan onur kurulu, yönetim kurulunun 12. maddenin (B) bölümüne göre
vermek isteyebileceği ihraç kararlarını tetkik eder ve en çok otuz gün içinde konuyla ilgili
görüşünü bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN AİDATI- GELİR VE GİDERLERİ
DEFTER VE KAYITLARI
MADDE 32- ASIL ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ AİDATI VE YILLIK
AİDATIN BELİRLENME ŞEKLİ
a) Bu tüzüğün genel kurul tarafından kabulü ile dernek asıl üyelerinin ödemekle yükümlü
oldukları giriş aidatı ve yıllık aidat genel kurul kararı ile saptanır. Yönetim kurulları her
olağan genel kurul toplantısının gündemine derneğin yıllık aidat konusunu almak zorundadır.
b)Derneğin yıllık aidatı her yıl iki taksit halinde Mart ve Eylül aylarında ödenir. Eylül ayından
sonra Kulübe üye olan kişiler, takip eden yıldan itibaren yıllık ödentilerini öderler.
MADDE 33- DERNEĞİN GELİRLERİ:
Şunlardır:
1-Üye aidatı.
2-Üyelerin giriş aidatları ve diğer yardımlar.
3-Balo, eğlence, ya piyangosu, binicilik yarışmaları ve diğer sosyal veya sportif
faaliyetlerden sağlanabilecek gelirler.
4- Derneğin kendi malı atlarından tahsil ettiği biniş ücretleri.
5-Bu atların katılacakları yarışmalardan kazanabilecekleri ikramiyeler.
17
6- Derneğin giderleri karşılamak için toplanan genel gider ücreti.
7-Spor aracı olma niteliğini yitirmiş atların satışından elde edilen gelir.
8-At sahiplerine verilen yem, ot, sap, talaş vb. malzemelerin satışlarından sağlanan gelirler.
9-Büfe işletmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelir.
10- Gübre satışından elde edilebilecek gelir.
11- Reklam gelirleri.
12- Sponsorluk faaliyetleri gelirleri
13-Tesislerde, nalbant hane, veterinerlik, klinik, restoran, dükkan, depo, park yeri veya kiraya
verilebilecek her türlü yerin kira geliri.
14-Eğitim ve öğretim ile ilgili kurslar ve seminerlerden elde edilecek gelirler.
15-İktisadi İşletme Gelirleri
MADDE 34- DERNEĞİN GİDER KONULARI
Şunlardır:
1-Derneğin malik olduğu atların beslenme, seyis, veteriner v.b. gereksinimlerinin
karşılanması.
2-At satın alma.
3-Sportif faaliyetlerin getirdikleri türlü giderler.
4-Spor aracı, gereci, malzemesi, satın alma giderleri.
5-Sosyal faaliyet giderleri.
6-Personel maaşı, ek yardımları, vergileri, Sosyal Güvenlik primleri ve tazminatları.
7-İşletme giderleri (kırtasiye, matbaa, telefon, PTT, nakliye)
8-Elektrik, su sarfiyatı ile ısınma giderleri.
9-Manejlerin kum ve çeltik gereksinimleri karşılama giderleri.
10-Her türlü bakım-onarım ve tamirat giderleri.
11-Yeni inşaat gerekiyorsa inşaat malzemesi satın alınması ve işçiliği giderleri.
12-Gerekli demir baş eşya satın alma veya mevcudun bakımı ve onarımı giderleri.
18
13-Tesisin ve açık alanların temizlik giderleri.
14-Dernek sahip olduğu tesislerin tümünün yenilenmesi ve modernizasyonu ile ilgili her türlü
alt yapı ve inşaat giderlerinin devletten sağlayamadığı kısmını üstlenir.
15-İktisadi İşletme Giderleri
MADDE 35- DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI:
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin dernekler
kanununda belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak
bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap
döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme
hesa esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı
ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu
ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Derneğin defter
ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır
ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve
çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları
veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere
işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve
düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri
alan ve iade edenlerin adı, soyave imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere
işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter
tutulması durumunda da tutulur.
19
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile
kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler
ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her
yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
MADDE 36- GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEĞİN BORÇLANMA
USULLERİ:
a) Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile
tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı
belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise Vergi Usul Kanunu tarafından gider belgesi olarak
kabul edilen harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider
pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
b) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından
derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul
edilir.
c) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla,
matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,
deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile
dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına
ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler netmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.
ç) Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,
yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,
dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti il dernekler büro
amirliğine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün
içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak
adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin il dernekler büro amirliğine verilmesinden
itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve
sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
d) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri
ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri
defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
e)İktisadi İşletme sözleşmesinde yer alan tüm gelir ve gider kalemleri usulüne uygun şekilde
kendi bünyesinde muhasebeleştirilir.
f) Derneğin Borçlanma Usulleri:
20
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Ancak yönetim kurulu, derneğin bitmiş son
cari yıldaki bir yıllık üyelik aidat toplam gelirini an bir borç yüküne giremez.
Denetim kurulunca, yönetim kurulunun bu hükme uymadığı saptanırsa bu kurulun tüm üyeleri
sınırı aşmış borç tutarından şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
MADDE 37- TAŞINMAZ MAL EDİNME:
a) Dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz mal edinebilir.
b) Dernek satın aldığı veya bağış veya vasiyet yoluyla kendisine intikal etmiş taşınmaz
malları adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirir.
c) Dernek adına taşınmaz mal satın alma veya mal satma kararını genel kurul verir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİLDİRİ VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 38- BİLDİRİ YAYINLANMASI:
a)Yönetim Kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz,
ayrıca herhangi bir amaca yönelik bağış toplanamaz.
b) Yayınlanacak bildiri ve benzerlerinde, yayınlanma kararına katılan yönetim kurulu başkan
ve üyelerinin adları ve imzalarının bulunması şarttır.
c) Bildiri, beyanname ve benzeri yayımlar kanunla yasaklanmış herhangi bir dille yazılamaz.
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkenin ve milletin bütünlüğünü bozucu ve suç işlemeğe teşvik
edici nitelikte olamazlar.
ç) At biniş ve genel gider ücretlerinin, manej çalışmalarının saat ve düzeni, yarışma veya kurs
gün ve programların ve yönetim kurulunun aldığı kararları üyelerin veya sporcuların bilgisine
sunulan duyurular, bildiri ve beyanname niteliğinde değildirler.
MADDE 39- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
a)Tüzük değişikliğine yalnız genel kurul karar verir.
b)Tüzük değişikliği, önceden gündeme alınmak ve olağan genel kurul toplantısından 15 gün
önce üyelere duyurulmak koşulu ile yapılabilir.
c)Tüzük değişikliği, sadece olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak görüşülebileceği gibi
39/b maddesinde belirtilen koşula uymak kay ile olağan genel kurul toplantısında da
görüşülebilir.
ç) Tüzük değişikliğini amaçlayan olağanüstü toplantı üyeler tarafından istenmiş ve yönetim
kurulu otuz gün içinde harekete geçmemişse bu tüzüğün 17.madde (c) bendi hükümleri
uygulanır.
21
d) Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak
yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 40- GENEL KURUR KARARLARIYLA FESİH:
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir, Genel kurulda fesih konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3
çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için
gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 41- DERNEĞİN MAHKEME KARARI İLE FESHİ VE KAPATILMASI
Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel
kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim
kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme
kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu
ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre
yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE 42- DERNEK MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:
Tasfiye İşlemleri;
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim
kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul
kararının veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye
süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Atlı Spor Kulübü
Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve
haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu
kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı
belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak
varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin
alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve
borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Milli Olimpiyat
Komitesine devredilir.
22
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu
yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi
zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin
saklanma süresi beş yıldır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BİNİCİLİK SPORUNUN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 43- DERNEĞİN MALI ATLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI:
a) Yönetim Kurulunun saptayacağı ücret karşılığında Derneğin atlarına binilebilir.
b) Dernek atlarına, ancak Dernek müdürünün veya yetkilisinin müsaadesi ile binilebilir.
c) Acemi biniciler yalnız öğretmen nezaretinde Dernek atlarına binebilirler.
ç) Dernek atlarına binici kıyafetiyle binmek zorunludur.
d) Manejde çalışan biniciler manej usul ve düzenine uymak zorundadırlar.
e) Dernek atlarına binen binicilerin uğrayabilecekleri zarar, sakatlık veya ölümden yönetim
kurulu sorumlu tutulamaz, dava edilemez.
MADDE 44- ÖZEL ATLARIN DERNEKTE BARINMA KOŞULLARI:
a) Yönetim Kurulu, Derneğin Asıl Üyesi olmayan kişiler ile başka binicilik kulübünden veya
ferdi lisans çıkarmış olan sporculara,(Asıl üye olsa bile) tavla, özel eyerlik, soyunma odası
tahsis edemez.
b)Yönetim Kurulu tavla tahsis ettiği veya bakımını üstlendiği atların uğrayabilecekleri
herhangi bir zarar, sakatlık veya ölümünden sorumlu tutulamaz, dava edilemez.
c) Hiçbir üye, derneğin tahsis ettiği tavla, özel eyerlik, soyunma odası üzerinde mülkiyet
veya işgal etme hakkına sahip olduğunu iddia edemez.
ç) Üyelerin özel seyisleri dernek seyislerinin tabi oldukları düzen ve yükümlülüklere aynen
uymak zorundadırlar. Bu uygunluğu üyeler sağlamak durumundadır. Aksi halde yönetim
kurulu, ‘’Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi‘’ni feshedebilir ve bu durumda
tavlayı boşalttırır.
23
d) Yönetim Kurulu, günün koşullarına göre ‘’Genel Gider’’ ücretini artırmaya ve bu yeni
ücreti kabul etmeyen üyenin ‘’Binicilik Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi’’ni tek taraflı
olarak feshetmeye yetkilidir.
e)Üye, yönetim kurulunun saptadığı ‘’Genel Gider‘’ ücretini altmış gün içinde ödemezse, bu
üyeye on beş gün süreli ihtarname çekilir. Bu süre sonunda da üye borcunu ödemezse yasal
işlem yapılır.
f)Üyenin vefatı halinde, üyenin adına düzenlenmiş olan Binicilik tesislerinden faydalanma
sözleşmesi sona erer. Ancak Üyenin eşi ile 25 yaşından gün almamış binicilik sporu yapan
çocuk (veya çocukları)varsa, sözleşme asil üye olmaları kaydıyla onların adına devam eder.
g)Yönetim Kurulu bu 44. maddede açıklanmış koşullara uymayan üyelerin ‘’Binicilik
Tesislerinden Faydalanma Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, kendilerine tahsis
ettiği tavlalardan at (veya atları) çıkartabilir. Bu icraatından ötürü yönetim kuruluna hiçbir
sorumluluk yüklenemez, zarar ziyan talep edilemez, dava açılamaz.
MADDE 45- DERNEK TESİSLERİNDEN FAYDALANMA KOŞULLARI
a)Derneğin manejleri, yönetim kurulunun belirleyeceği program dahilinde sadece dernekte
bakılan atlarla, lisansı varsa dernek adına olan asıl üyeler, konuklar ve dernek atlarına binen
kişilere açıktır. Ata binen her üye, dernekle; “Binicilik tesislerinden faydalanma sözleşmesi”
ni akdetmek zorundadır. Bu düzenlemeye her üye, her sporcu, her öğretmen uymak
zorundadır. Lisansı ferdi olan asil üyeler, lisanslarını Uluslararası Binicilik Federasyonu,
Avrupa Binicilik Federasyonu, Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Spor ve
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ‘nde ki halen devam
eden görevlerinden dolayı dernek adından ferdi lisansa çevirmişler ise, derneğin manejlerini
ancak yönetim kurulunun onayı ve belirleyeceği sürece kullanabilirler. İzin verilen süre
üyelerin yukarıda belirlenen görevlerinin süresinden uzun olamaz.
b)Dernek, yönetim kurulunun onayı ile madde 44-a ve 45-a maddelerinde belirtilen şartlar
dışında sadece Milli Takım kampları, yarışma veya eğitim amaçlı kurslar için gelmiş diğer
kulüp sporcularının atlarını, geçici bir süre için misafir edebilir.
c)Derneğin malı atlara binen kişiler, yönetim kurulunun belirleyeceği saatlerde ve manejlerde
at binebilirler.
ç)Derneğin sosyal tesisleri, sadece asıl üye, üye eşleri, çocukları, konuklar ile misafirlerine
açıktır. Dernek atlarından faydalanan kişiler, aileleri veya misafirleri, yönetim kurulunun
belirleyeceği sosyal tesislerden faydalanabilirler.
MADDE 46- DERNEK BİNİCİLERİNİ ÇALIŞTIRAN BİNİCİLİK ÖĞRETMENLERİ
HAKKINDA:
a)Derneğin idari tasarrufunda bulunan tesislerde binici ve at çalıştıran binicilik öğretmenleri
yürürlükte bulunan dernekler kanununun ve işbu tüzüğün yasak saydığı veya uyulmasına
zorunluluk koyduğu esaslara ve manej düzenine riayet etmekle yükümlüdür.
b)Dernek malı atlar ile binici çalıştıran binicilik öğretmenleri ancak yönetim kurulunun görev
vermesiyle bu işi yürütebilirler.
24
c)Derneğin idari tasarrufunda bulunan tesisler içinde, bir binicilik öğretmeni tarafından
çalıştırılmayı isteyen üyeler, öğretmenlerini, yönetim kurulunun kabul ve tasvip ettiği kişiler
arasından seçmek zorundadır. Bu kişilere herhangi bir ücret veya süre belirlemek yönetim
kurulunun yetkisindedir.
d) İstanbul Atlı Spor Kulübü tesislerinde, Dernek veya iktisadi işletme ile akdi olmayan,
ancak dernek üyelerine hizmet veren diğer öğretmenlerin, seyislerin ve tüm hizmetli ve
çalışanların, sosyal güvenlik kanunu ile ilgili yükümlülüklerinden, dernek veya derneğe bağlı
olan iktisadi işletme sorumlu değildir.
MADDE 47- KAZA HALİNDE YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU:
Derneğin yönetim kurulu, kendisinin düzenledikleri dahil, tüm binicilik yarışmaları veya arazi
veya manej çalışmaları sırasında, gerek binicinin gerekse atının uğrayabilecekleri herhangi bir
kaza, sakatlık, hatta ölümden sorumlu tutulamaz, aleyhine tazminat davası açılamaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 48- DERNEĞİN BAYRAĞI:
a)Spor kulübü niteliğinde bulunan derneğimiz, sportif amacına yönelik katıldığı yarışmalarda,
kendisini temsil edecek bayrağını yarışma alanında göndere çeker.
b)Ayrıca ulusal bayrağımızın göndere çekilmesi gereken gün ve hallerde derneğin bayrağı
Türk Bayrağı ile birlikte derneğin merkezine çekilir.
c)Derneğin bayrağı, ık lacivert zemin üzerine soldan sağa ve aşağıdan yukarıya diyagonal
ve aralarında paralel olarak giden üç adet açık yeşil renkte bant ve sol üst köşede beyaz zemin
üzerinde siyah iplikle işlenmiş derneğin amblemi bulunduracak şekildedir.
MADDE 49- DERNEĞİN AMBLEMİ VE MÜHÜRÜ:
a)Derneğin amblemi; at başı, kırbaç ve çift üzengi resmi çizilmiş, altında, derneğin kuruluş
tarihini (1956) gösteren, etrafı sekiz köşeli çizgi ile çerçevelenmiş bir şekildir. Amblem
derneğin mühründe, antetli kağıtlarında, resmi evraklarında ve zarflarında bulundurulur.
b)Aynı amblem, derneğin mühründe de bulunur, ayrıca yuvarlak çizgi içine çepeçevre alınmış
‘’İstanbul Atlı Spor Kulübü’’ ibaresi mührün etrafını sarar.
MADDE 50- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR:
İş bu tüzükte bulunmayan hususlarda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu hükümleriyle,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün spor kulüpleriyle ilgili yönetmeliklerin hükümleri
uygulanır.
25
MADDE 51- TÜZÜĞE RİAYET KOŞULU:
İş bu tüzüğün, mahallin en büyük mülki amiri tarafından onayı, dernek genel kurulunun
kabulünden sonra derneğe kaydını yaptıracak asıl, fahri ve daimi konuk tüm üyeler, bu tüzüğü
okumuş ve hükümlerine aynen riayet edeceklerini taahhüt etmiş sayılırlar. Tüzüğü bilmemek
savunması kabul edilemez.
MADDE 52- YENİ TÜZÜK NEDENİYLE DERNEKTEN İSTİFA:
Bu tüzüğün ilanından itibaren otuz gün içinde Derneğe istifasını göndermemiş asıl üye tüzük
hükümlerini aynen ve tüm olarak kabul etmiş sayılır.
MADDE 53- YÜRÜRLÜK:
İşbu tüzük, ’’İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNİN’’ yürürlükteki dernekler
kanununa uygun olarak, son şeklini almış tüzüğü olup, derneğin genel kurulu tarafından
kabulü ve mahallin büyük mülki amirliğinin onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 54- YÜRÜTME:
Madde başlıkları da dahil olmak üzere 54 maddeden ibaret olan işbu tüzük hükümleri,
yönetim kurulu tarafından yürütülür.